Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján https://sloegarden.hu/ és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://sloegarden.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://sloegarden.hu/aszf.pdf

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: weboldalunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: weboldalunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Név: Sloe Kertépítő Kft
Székhely: 2600 Vác, Nagymező utca 11.
Adószám: 27748305-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-218288
Telefonszám: +36 70 427 07 71
E-mail: info@sloegarden.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: NetMasters Europe Kft.
 • Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
 • Weboldal: https://netmasters.hu/

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. Vonatkozó jogszabályok

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

2.2. ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Eladót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja cégünk Általános Szerződési Feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

  2.3. Szerződés nyelve és formája:

  A szerződés nyelve magyar.

  A szerződés a megrendelés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

   2.4. Árak:

   Az árak forintban értendők, alanyi adómentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak!

    2.5. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

    A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

     • E-mail cím: info@sloegarden.hu
     • Telefonszám: +36 70 427 07 71

    A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát.

    A szóbeli panaszt cégünk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

    A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

     • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
     • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
     • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
     • Az Eladó nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
     • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
     • A panasz egyedi azonosítószámát

    Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

    Az Eladó a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

    Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

     2.5.1. Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

     A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

      2.5.2. Bírósági eljárás:

      A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

       2.5.3. Békéltető Testületi eljárás:

       Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

       A Békéltető Testületi eljárásban az Eladót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján az Eladó köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

       Ha az Eladó székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

       Amennyiben az Eladó a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

       A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

        2.5.4. A kérelemnek tartalmaznia kell:

         • A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
         • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
         • A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
         • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
         • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
         • A Testület döntésére irányuló indítványt
         • A Fogyasztó aláírását
         • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

        Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

        Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

        További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

        A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

        Baranya Megyei Békéltető Testület

        7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

        (72) 507-154

        bekelteto@pbkik.hu

        Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

        6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

        (76) 501-525, (76) 501-500

        bkmkik@mail.datanet.hu

        Békés Megyei Békéltető Testület

        5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

        (66) 324-976, 446-354, 451-775

        bmkik@bmkik.hu

        Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

        3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

        (46) 501-091, 501-870

        kalna.zsuzsa@bokik.hu

        Budapesti Békéltető Testület

        1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

        (1) 488-2131

        (1) 488-2186

        bekelteto.testulet@bkik.hu

        Csongrád Megyei Békéltető Testület

        6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

        (62) 486-987

        E-mail cím: info@csmkik.hu

        Fejér Megyei Békéltető Testület

        8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

        (22) 510-310

        fmkik@fmkik.hu

        Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

        9021 Győr, Szent István út 10/a.

        (96) 520-217

        bekelteto@gymskik.hu 

        Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

        4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

        (52) 500-749

        info@hbkik.hu

        Heves Megyei Békéltető Testület

        3300 Eger, Faiskola út 15.

        (36) 416-660/105

        hkik@hkik.hu

        Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

        5000 Szolnok, Verseghy park 8.

        (56) 510-610

        kamara@jnszmkik.hu

        Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

        2800 Tatabánya, Fő tér 36.

        (34) 513-010

        kemkik@kemkik.hu

        Nógrád Megyei Békéltető Testület

        3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

        (32) 520-860

        nkik@nkik.hu

        Pest Megyei Békéltető Testület

        1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

        (1)-474-7921

        Somogy Megyei Békéltető Testület

        7400 Kaposvár, Anna utca 6.

        (82) 501-000

        skik@skik.hu

        Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

        4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

        (42) 311-544, (42) 420-180

        endrediemese@invest.hu 

        Tolna Megyei Békéltető Testület

        7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

        (74) 411-661

        kamara@tmkik.hu

        Vas Megyei Békéltető Testület

        9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

        (94) 312-356

        vmkik@vmkik.hu

        Veszprém Megyei Békéltető Testület

        8200 Veszprém, Budapest u. 3.

        (88) 429-008

        vkik@veszpremikamara.hu

        Zala Megyei Békéltető Testület

        8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

        (92) 550-514

        zmkik@zmkik.hu

         2.5.5. Online vitarendezési platform:

         Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

         Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

         Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

         Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

          2.5.6. Szerzői jogok:

          Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

           2.5.7. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

           Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

            2.5.8. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

            A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.

            Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

             2.5.9. Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

             Webshopunkon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

             Egy második e-mailben igazoljuk vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

              2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

              3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

              3.1. RENDELÉS MENETE 

              Amennyiben a felhasználó az infotermék megvásárlása mellett dönt, úgy a weboldalon elhelyezett „Kérem az ebookot!” gombra kattintva megjelenő megrendelő űrlapot kitöltve a Stripe rendszerén keresztül tudja a terméket megvásárolni. Az űrlap kitöltését követően a megadott e-mail címre elküldjük a megvásárolt terméket.

              A kiküldésre kerülő e-mailben egy gomb kerül elhelyezésre, amelyre kattintva a termék elérhetővé és letölthetővé válik a vásárló számára.

              A vásárlás összegéről a számla külön elektronikus levélben a számlázz.hu rendszeréből automatikusan kerül kiküldésre a vásárlást követően.

              3.1.1. Fizetési módok leírása. 

              A https://sloegarden.hu/ honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állhatnak rendelkezésre: 

              A vásárlás bankkártyás fizetéssel a stripe.com fizetési szolgáltató felületén lehetséges.

               

              3.1.2. Az online bankkártyás fizetés a Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg. 

              További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com

              Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok 

              A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé (magyar vonatkozású lista):

              MasterCard

              VISA

              American Express

              Apple Pay

              Google Pay 

              A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. 

              Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet.

              Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Stripe nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval. 

              Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

              1. Jótállás, szavatosság

               

              Kellékszavatosság 

              4.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

              Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

               

              4.2. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

              Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

               

              1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

               

              5.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet

              rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

               

              1. ADATVÉDELEM 

              A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://sloegarden.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

               

              Vác, 2023.05.31.